Hlavná obsah

VZN o daňi z nechnuteľnosti

VZN o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpado poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN o dani z nehnuteľností

VZN poplatok za komunálny odpad

VZN zmeny nájomné byty

VZN daň za psa

VZN 4/2020 o nakladaní s komunálnym odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN 5/2020 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 1/2020 o podmienkach držania psov na území obceVZN 1/2020 o podmienkach držania psov na území obce

VZN - Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN - Daň z nehnuteľností

VZN o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni

VZN poplatok za rozvoj

1/2015 - VZN - o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

2/2015 - VZN - ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach

3/2015 - VZN - o určení školských obvodov základných škôl

4/2015 - VZN - daň z nehnuteľnosti

5/2015 - VZN - daň za psa

6/2015 - VZN - daň z užívania VP

7/2015 - VZN - daň za ubytovanie

8/2015 - VZN - poplatok za KO

9/2015 - VZN - voľby

1/2016 - VZN - o nakladaní s odpadom na území obce Veľké Dvorníky

2/2016 - VZN - o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Veľké Dvorní

3/2016 - VZN - o podmienkach nájmu obecných bytov

4/2016 - VZN - daň z nehnuteľností

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nájdete TU v pdf formáte.

Komisia na ochranu verejného záujmu

volebné obdobie 2018-2022
- komisia plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie
Ing. Eugen Stemmer

členovia komisie
Romeo Banyák a Edita Ürögiová

Komisia verejného poriadku

volebné obdobie 2018-2022

- komisia vykonáva činnosti vedúce k vytváraniu a zlepšovaniu podmienok na ochranu verejného poriadku..

predseda komisie
Károly Makki

členovia komisie
Ing. Iván Ürögi a PhDr. Pavel Domonkos

2014

2014 OZ 1    zápisnica

2014 OZ 2    zápisnica     uznesenia

 

2015

1/2015-Pl     zápisnica     uznesenia

2M/2015-Pl   zápisnica     uznesenia

2/2015-Pl     zápisnica     uznesenia

3/2015-Pl     zápisnica     uznesenia

4/2015-Pl     zápisnica     uznesenia

5/2015-Pl     zápisnica     uznesenia

6/2015-Pl     zápisnica     

7/2015-Pl     zápisnica     uznesenia

8/2015-Pl     zápisnica     uznesenia

9/2015-Pl     zápisnica     uznesenia

10/2015-Pl    zápisnica    uznesenia

 

2016

1/2016-Pl     zápisnica     uznesenia

2/2016-Pl     zápisnica     uznesenia

3/2016-Pl     zápisnica     uznesenia

4/2016-Pl     zápisnica     uznesenia

5/2016-Pl     zápisnica     uznesenia

6/2016-Pl     zápisnica     uznesenia

7/2016-Pl     zápisnica     uznesenia

8/2016-Pl     zápisnica     uznesenia

9/2016-Pl     zápisnica     uznesenia

10/2016-Pl   zápisnica     uznesenia

11/2016-Pl   zápisnica     uznesenia

 

2017

1/2017-Pl     zápisnica     uznesenia

2/2017-Pl     zápisnica     uznesenia

3/2017-Pl     zápisnica     uznesenia

4/2017-Pl     zápisnica     uznesenia

5/2017-Pl     zápisnica     uznesenia

6/2017-Pl     zápisnica     uznesenia

7/2017-Pl     zápisnica     uznesenia

8/2017-Pl     zápisnica     uznesenia

 

2018

1/2018-Pl     zápisnica

2/2018-Pl     zápisnica     uznesenia

3/2018-Pl     zápisnica     uznesenia

4/2018-Pl     zápisnica     uznesenia

 

2018

1/2018-Pl u. zápisnica     uznesenia

2/2018-Pl     zápisnica     uznesenia

 

2019

1/2019-Pl    zápisnica     uznesenia

2/2019-Pl    zápisnica     uznesenia

3/2019-Pl    zápisnica     uznesenia

4/2019-Pl    zápisnica     uznesenia

5/2019-Pl    zápisnica     uznesenia

6/2019-Pl    zápisnica     uznesenia

7/2019-Pl    zápisnica     uznesenia

8/2019-Pl    zápisnica     uznesenia

 

2020

1/2020-Pl    zápisnica     uznesenia

2/2020-Pl    zápisnica     uznesenia

3/2020-Pl    zápisnica     uznesenia

4/2020-Pl    zápisnica     uznesenia

5/2020-Pl    zápisnica     uznesenia

6/2020-Pl    zápisnica     uznesenia

 

2021

19.02.2021  zápisnica

1/2021-Pl    zápisnica     uznesenia

2/2021-Pl    zápisnica     uznesenia

3/2021-Pl    zápisnica     uznesenia

4/2021-Pl    zápisnica     uznesenia

5/2021-Pl    zápisnica     uznesenia

6/2021-Pl    zápisnica     uznesenia

 

2022

1/2022-Pl    zápisnica     uznesenia

2/2022-Pl    zápisnica     uznesenia

3/2022-Pl    zápisnica     uznesenia

4/2022-Pl    zápisnica     uznesenia

5/2022-Pl    zápisnica     uznesenia

2022

1/2022 – Pl 

ust. zasad. zápisnica     uznesenia

2/2022-Pl    zápisnica     uznesenia

 

2023

1/2023-Pl    zápisnica     uznesenia

2/2023-Pl    zápisnica     uznesenia

3/2023-Pl    zápisnica     uznesenia

4/2023-Pl    zápisnica     uznesenia

5/2023-Pl    zápisnica     uznesenia

6/2023-Pl    zápisnica     uznesenia

7/2023-Pl    zápisnica     uznesenia

 

2024

1/2024-Pl    zápisnica     uznesenia

2/2024-Pl    zápisnica     uznesenia

Plán zasadnutia obecného zastupiteľstva: