Hlavná obsah

ROKOVACÍ PORIADOK 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE VEĽKÉ DVORNÍKY


P r v á  č a s ť

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Tento rokovací poriadok v súlade s ods. 12 § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá rokovania Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch (ďalej len „OZ“), najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a odkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len „VZN“) a uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy.

D r u h á  č a s ť

Článok 2
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva

OZ vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s platnou právnou úpravou, najmä s ustanovením ods. 4 § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

T r e t i a  č a s ť

Článok 3
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Ustanovujúce zasadnutie OZ zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, zasadnutie OZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
2. Pred ustanovujúcim a posledným zasadnutím obecného zastupiteľstva v príslušnom volebnom období sa hrá alebo spieva štátna hymna.
3. Zvolený starosta obce a zvolení poslanci skladajú na ustanovujúcom zasadnutí sľub. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí OZ, skladá sľub na tom zasadnutí OZ, ktorého sa zúčastní prvýkrát.
4. Starosta obce a poslanci potvrdzujú zloženie sľubu svojím podpisom pod jeho písomné znenie. Zložením sľubu sa ujímajú svojej funkcie.
5. Po zložení sľubu novozvoleného starostu a poslancov sa novozvolený starosta ujíma vedenia zasadnutia, určí dvoch overovateľov zápisnice a uznesení, členov návrhovej komisie.
6. OZ na začiatku ustanovujúceho zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.
7. OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadi stále komisie obecného zastupiteľstva a ich zloženie - poslanci, ďalšie navrhnuté osoby (resp. prijať uznesenie - predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov)
8. Predsedov komisií OZ a členov zvolí OZ hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
9. OZ podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadi komisiu, ktorej členom môže byť iba poslanec. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.

Článok 4
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutie OZ zvoláva starosta obce. Zasadnutie OZ možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá. V takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ.
2. Starosta zároveň určí miesto, deň a hodinu konania zasadnutia a navrhne jeho program.
3. OZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
4. Zasadnutie OZ sa uskutoční aj vtedy, ak požiada o jeho zvolanie aspoň tretina poslancov.
Starosta zvolá zasadnutie OZ tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta v tomto prípade nezvolá zasadnutie OZ, zasadnutie sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.
5. Návrh programu rokovania OZ sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň tri dni pred zasadnutím OZ. V rovnakej lehote sa zverejní návrh programu rokovania OZ aj na internetovej stránke obce.

Článok 5
Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Spravidla ku každému bodu programu sa pripravujú materiály a odborné podklady.
2. Materiály a odborné podklady na zasadnutie OZ pripravujú starosta, jednotlivé útvary obecného úradu, hlavný kontrolór, (ďalej len „spracovateľ“).
3. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými normami, VZN, uzneseniami OZ a ďalšími normami obce.
4. Pozvánka a materiály na zasadnutie OZ sa doručia poslancom najneskôr 3 dní pred uskutočnením zasadnutia elektronickou poštou. V prípade, ak ide o neplánované zasadnutie OZ nie je potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku.
5. V písomnej forme sa v súlade s platnou právnou úpravou (§ 6 ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) poslancom predkladá vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

Článok 6
Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutia OZ sú zásadne verejné.
2. OZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. To neplatí, ak je predmetom rokovania OZ:
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

Článok 7
Vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutie OZ vedie starosta. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ (ďalej len „predsedajúci“).
2. Po začatí zasadnutia OZ predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí. Určí návrhovú komisiu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice a predloží návrh programu zasadnutia.
3. OZ rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho poslancov.
4. Na prijatie uznesenia OZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
5. Uznesenie, ktorého výkon pozastavil starosta (okrem voľby a odvolania hlavného kontrolóra, uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu) môže potvrdiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva do dvoch mesiacov od jeho schválenia.
6. Na prijatie uznesenia OZ o vyhlásení hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
7. Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov pri voľbe takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti
prihlášky ustanoví obec uznesením.
8. Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva je potrebná v každej obci, ktorá je účastníkom zmluvy v prípade uzatvárania zmluvy na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti obce a v prípade uzatvárania zmluvy o združení obcí.
9. Ak do pol hodiny po oznámenom začiatku zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, alebo ak OZ počas zasadnutia prestane byť spôsobilé rokovať a uznášať sa, predsedajúci ukončí zasadnutie OZ.
10. Starosta obce do 14 dní zvolá nové zasadnutie OZ na prerokovanie celého, príp. zostávajúceho programu.

Článok 8
Program zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. OZ na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení rozhodne hlasovaním.
2. OZ môže na návrh starostu alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť.
3. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starosta. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.

Článok 9
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Pri prerokovávaní materiálov zaradených do programu ako prvý vystúpi predkladateľ. Predkladať materiály na zasadnutí OZ môže starosta, poslanec, hlavný kontrolór.
2. O prerokovávanom materiáli po vystúpení predkladateľa predsedajúci otvorí diskusiu.
3. Do diskusie o prerokovávanom materiáli sa môžu prihlásiť len poslanci. Prihlasujú sa zdvihnutím ruky.
4. Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v takom poradí, v akom sa prihlásili.
5. Ak poslanec pri udelení slova nie je prítomný v rokovacej sále, stráca poradie a bude zaradený ako posledný prihlásený.
6. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Európskeho parlamentu, poslanec NR SR,
zástupca vlády, iného štátneho orgánu alebo predseda samosprávneho kraja, predsedajúci mu udelí slovo.
7. Poslanec môže v diskusii vystúpiť dva krát alebo podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy.
8. V prípade ak poslanec predloží taký pozmeňujúci návrh, ktorý by zásadne menil navrhované uznesenie starosta môže predložiť návrh na prerokovanie celého prerokovávaného bodu na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve.
9. Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť dovtedy, kým OZ nepristúpi k hlasovaniu o ňom.
10. Ak sa diskutujúci odchyľuje od prerokovávanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.
11. Pred prijatím rozhodnutia vo veci môže OZ požiadať o odborné stanovisko hlavného kontrolóra, alebo komisie obecného zastupiteľstva.
12. Ak požiada o slovo hlavný kontrolór, ktorí sa zúčastňuje zasadnutia OZ s hlasom poradným, predsedajúci mu musí udeliť slovo.
13. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení, predsedajúci diskusiu ukončí. Návrh na ukončenie diskusie môže dať poslanec, ktorý v diskusii k danému bodu programu ešte nevystúpil. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.
14. Občan môže k prerokovaným bodom predniesť svoje návrhy len prostredníctvom svojho poslanca podľa určených obvodov. V bode „diskusia“ môže občan vystúpiť len raz.

Článok 10
Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

1. OZ rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.
2. Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu udeliť slovo.
3. Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako o celku. V prípade, že nebude prijatý žiadny pozmeňujúci návrh, dá predsedajúci hlasovať o pôvodnom návrhu.
4. Ak nebol prijatý ani pôvodný návrh, predsedajúci preruší zasadnutie OZ na čas potrebný na poradu v prípade, že sa na tom uznesie OZ.
5. Hlasovanie je verejné alebo tajné. Tajne sa hlasuje v prípade, že sa na tom uznesie OZ.
6. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky.
7. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vopred zvolená komisia vydá poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie. Na celý priebeh tajného hlasovania dozerá komisia zvolená OZ, ktorá spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.
8. Predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta alebo za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi alebo návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet neplatných hlasov. Predsedajúci následne vyhlási výsledky tajného hlasovania.
9. Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ.

Článok 11
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Z každého zasadnutia OZ sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia.
2. V zápisnici sa uvedie, kto viedol zasadnutie, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí poslanci ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí, mená overovateľov, meno zapisovateľa, program zasadnutia s doplnkami, diskusia k jednotlivým materiálom a aký bol výsledok hlasovania.
3. Všeobecné záväzné nariadenia a uznesenia OZ podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia OZ.
4. Zápisnica zo zasadnutia sa vyhotovuje do 10 dní a podpisuje ju starosta a overovatelia.
5. Originál zápisnice je záznamom o zasadnutí OZ a odovzdáva sa spolu s uzneseniami na archivovanie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predkladaných materiálov, schválených uznesení, prezenčná listina o účasti poslancov na zasadnutí OZ a výsledky hlasovania.

Š t v r t á  č a s ť

Článok 12
Kontrola plnenia uznesení

1. Zástupca starostu, v súčinnosti so starostom rozpracováva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení OZ.
2. Kontrolu plnenia ukladacích uznesení zabezpečuje hlavný kontrolór predložením správy o plnení uznesení OZ vypracovaním polročnej správy.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch bol schválený obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Dvorníkoch dňa 9. 2. 2015 uznesením 1-OZ/2015
2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Veľkých Dvorníkoch nadobúda účinnosť dňom schválenia.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch zo dňa 16.06.2010.
4. Všetky dodatky a zmeny Rokovacieho poriadku OZ vo Veľkých Dvorníkoch schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch.

Vo Veľkých Dvorníkoch dňa 9. 2. 2015

PhDr. Ján Ürögi
starosta obce

 

na roky 2022-2026

1. volebný obvod:

Edita Ürögiová

PhDr. Pavel Domonkos

Károly Makki

Ing. Iván Ürögi

Rozália Bazsóová

Romeo Banyák

Ing. Eugen Stemmer

Poslannci obecného zastupiteľstva 2014-2018


1. volebný obvod:

Edita Ürögiová

Pavel Domonkos, Bc.

Eugen Stemmer, Ing.

Imrich Posztós

Karol Vígh

Erika Csibrey, Mgr.

Piroska Vércse Tóth

Romeo Banyák

Attila Paraszti, Bc.

Zástupca starostu obce

Vážený občan, milý návštevník, vítam Vás na domovej stránke obce Veľké Dvorníky!

PhDr. Pavel Domonkos

kontakt:
Hlavná ulica 190
929 01 Veľké Dvorníky

Tel.: 031/552 27 90

Vážený občan, milý návštevník,

vítam Vás na domovej stránke obce Veľké Dvorníky!

Na našej stránke môžete spoznať bohatú minulosť a rozvíjajúcu sa prítomnosť tohto obce s vynikajúcou polohou. Môžete sa tu informovať o správach týkajúcich sa nášej obce, o prístupných podujatiach a kultúrnych udalostiach.

Naša stránka Vám ponúka možnosť nahliadnutia do činnosti samosprávy a tiež chce pomáhať občanom s rýchlym a bezproblémovým vybavovaním úradných záležitostí.

Pevne dúfam, že užitočne strávite svoj čas na našej domovej stránke, ktorá Vám bude na pomoc nájsť Vami hľadané informácie.

Prajem Vám príjemné surfovanie!

S pozdravom

PhDr. Ján Ürögi
starosta obce
Veľké Dvorníky

 

Starosta Obce:

PhDr. Ján Ürögi

starosta

kontakt:

Hlavná ulica 190
929 01 Veľké Dvorníky

Tel.: 031/552 27 90
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.