Hlavná obsah

VZN o daňi z nechnuteľnosti

VZN o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpado poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN o dani z nehnuteľností

VZN poplatok za komunálny odpad

VZN zmeny nájomné byty

VZN daň za psa

VZN 4/2020 o nakladaní s komunálnym odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN 5/2020 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 1/2020 o podmienkach držania psov na území obceVZN 1/2020 o podmienkach držania psov na území obce

VZN - Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN - Daň z nehnuteľností

VZN o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni

VZN poplatok za rozvoj

1/2015 - VZN - o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

2/2015 - VZN - ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach

3/2015 - VZN - o určení školských obvodov základných škôl

4/2015 - VZN - daň z nehnuteľnosti

5/2015 - VZN - daň za psa

6/2015 - VZN - daň z užívania VP

7/2015 - VZN - daň za ubytovanie

8/2015 - VZN - poplatok za KO

9/2015 - VZN - voľby

1/2016 - VZN - o nakladaní s odpadom na území obce Veľké Dvorníky

2/2016 - VZN - o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Veľké Dvorní

3/2016 - VZN - o podmienkach nájmu obecných bytov

4/2016 - VZN - daň z nehnuteľností